Costa Atlantica - von New York nach Bremerhaven
Sydney (Kanada) - 12.05.2010
IMG_3285.jpg
IMG_3285
IMG_3286 - groesstes Violinendenkmal der Welt.jpg
IMG_3286 - groesstes Violinendenkmal der Welt
IMG_3286a - Violine 4,5 m breit 16,5 m hoch - 10 t schwer.jpg
IMG_3286a - Violine 4,5 m breit 16,5 m hoch - 10 t schwer
IMG_3287 - Touristenfuehrer in Tracht.jpg
IMG_3287 - Touristenfuehrer in Tracht
IMG_3289.jpg
IMG_3289
IMG_3290 - St. George-Kirche.jpg
IMG_3290 - St. George-Kirche
IMG_3291.jpg
IMG_3291
IMG_3292.jpg
IMG_3292
IMG_3293.jpg
IMG_3293
IMG_3294.jpg
IMG_3294
IMG_3295 - Kunstwerk  als Hausnummer.jpg
IMG_3295 - Kunstwerk als Hausnummer