New York - 01. 05.2010 bis 07.05.2010
IMG_3047d - The Lake im Park.jpg
IMG_3047d - The Lake im Park